GODZINY URZĘDOWANIA

 

 

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Dyżur komornika
poniedziałek 7:30 - 16:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK-ONLINE
elektroniczny dostęp do spraw z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej

OGNIVO
możliwość elektronicznego ustalania rachunków bankowych dłużnika

CEPiK
elektroniczny system centralnej ewidencji pojazdów

eZUS
możliwość uzyskania informacji o zatrudnieniu dłużnika w ciągu jednego dnia

EPU
możliwość przyjmowania wniosków i tytułów wykonawczych

eKW
możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach dłużnika

SPG
bieżący dostęp do Serwisu Prawno-Gospodarczego

Licytacje nieruchomości

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11-12-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu

mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 202,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

położonego: 87-100 Toruń, Hurynowicz 5b/7,

dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00125191/7

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wynoszącej 46,27 m2, usytuowany na trzeciej kondygnacji budynku. Do lokalu przynależy piwnica nr 7 o powierzchni 4,22 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi: 50,49m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój)

 

Suma oszacowania wynosi 218000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163500,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21800,00zl.

(rękojmię należy wpłacać najpóźniej do dnia 10.12.2018r. postąpienie o 1 700,00zł)

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Toruniu ul. Bydgoska 1/3

36 1750 1208 0000 0000 2067 2439

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Termin ogledzin wyznaczono na dzien 4 grudnia 2018r godz: 17:00