Komornik Maciej Worotyński prowadzący kancelarię przy Sądzie Rejonowym w Toruniu zajmuje się egzekwowaniem należności od osób i podmiotów zalegających z ich terminową spłatą. Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela – dzieje się to w oparciu o wydany uprzednio sądowy nakaz zapłaty. Przy realizacji tytułu wykonawczego funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje prawo m.in. do zajęcia nieruchomości oraz ruchomości należących do dłużnika oraz spieniężenia ich w ramach zorganizowanych licytacji komorniczych. Wspomniane aukcje mają charakter publiczny. To oznacza, że informacja o danym przetargu musi zostać ogłoszona w lokalnej prasie lub Internecie na kilka tygodni przed planowanym terminem. W tym czasie zainteresowani mogą dokładnie zapoznać się z opisem poszczególnych dóbr wystawionych na sprzedaż.

Przetargi komornicze Toruń

Organizowane przez komornika Macieja Worotyńskiego w Toruniu aukcje komornicze odbywają się w siedzibie prowadzonej przez niego kancelarii lub w miejscu zamieszkania dłużnika. W licytacji nieruchomości i ruchomości może uczestniczyć każda dorosła osoba pod warunkiem uiszczenia wadium, czyli specjalnej kaucji. Podczas przetargu oferenci przebijają cenę o określoną kwotę. Wygrywa kupujący, który zaproponował najwyższą sumę. W dalszej kolejności obliguje się ona do zapłaty wylicytowanej stawki pieniędzy pomniejszonej o wysokość wkładu kaucyjnego. Do realizacji tego zobowiązania dochodzi na podstawie sądowego pisma o tzw. przybiciu. Prawo do przejęcia własności danej nieruchomości albo ruchomości przez nabywcę także musi zostać potwierdzone przez sąd. W tym celu trzeba złożyć wniosek o nadanie postanowienia klauzuli wykonalności.
Przetargi komornicze w Toruniu, których przeprowadzaniem zajmuje się komornik Maciej Worotyński, mogą być także organizowane w formie online. W tym przypadku aukcja rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu. Takie licytacje zwykle trwają 7 dni. Zainteresowani udziałem składają swoje oferty cenowe za pomocą systemu teleinformatycznego. Formalne postanowienie co do przybicia trafia później do osoby, która zaproponowała najwyższą kwotę zakupu.

Licytacje nieruchomości w Toruniu

W kancelarii komorniczej Macieja Worotyńskiego w Toruniu odbywają się licytacje nieruchomości. Na aukcję trafiają zadłużone budynki, których sprzedaż ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli podmiotu zobowiązanego. Cena wywoławcza danego obiektu zazwyczaj wynosi ¾ jego wartości rynkowej. W przypadku braku chętnych ogłasza się kolejny przetarg, w którym wspomniana kwota oscyluje na poziomie 2/3 pierwotnych kosztów zakupu posiadłości. Co istotne, tego typu inwestycję można sfinansować za pomocą kredytu.
Informacje o licytacjach nieruchomości publikowane są na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Kartki z wiadomościami o planowanej aukcji zazwyczaj wywiesza się też na tablicy ogłoszeń w budynku sądu oraz urzędu gminy. O przetargu można również dowiedzieć się z lokalnych gazet.
Przed zakupem nieruchomości wystawionej na licytację należy najpierw ją obejrzeć, zwracając szczególną uwagę na to, czy nie potrzebuje ona remontu. Trzeba też zapoznać się z księgami wieczystymi obiektu wystawionego na aukcję komorniczą.