GODZINY URZDOWANIA

 

 

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Dyżur komornika
poniedziałek 7:30 - 16:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK-ONLINE
elektroniczny dostęp do spraw z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej

OGNIVO
możliwość elektronicznego ustalania rachunków bankowych dłużnika

CEPiK
elektroniczny system centralnej ewidencji pojazdów

eZUS
możliwość uzyskania informacji o zatrudnieniu dłużnika w ciągu jednego dnia

EPU
możliwość przyjmowania wniosków i tytułów wykonawczych

eKW
możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach dłużnika

SPG
bieżący dostęp do Serwisu Prawno-Gospodarczego

Baza wiedzy

Aukcje i licytacje komornicze

Jednym z przejawów ustawowej aktywności komornika sądowego jest organizowanie licytacji komorniczych, mających charakter publicznej sprzedaży wszystkich typów nieruchomości i rzeczy ruchomych zabezpieczonych na poczet postępowania egzekucyjnego. Aukcja odbywa się albo w biurze kancelarii komorniczej, albo w miejscu zamieszkania (przebywania) dłużnika. W takiej licytacji może wziąć udział każdy zainteresowany, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty kaucyjnej.

Licytacje nieruchomości obejmują m.in. sprzedaż:

 • mieszkań i domów,
 • lokali użytkowych,
 • hal i magazynów,
 • garaży i miejsc postojowo-parkingowe,
 • gruntów.

Z kolei aukcje komornicze ruchomości dotyczą takich rzeczy, jak:

 • dzieła sztuki,
 • biżuteria, zegarki,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • skutery wodne, łodzie i jachty,
 • meble,
 • maszyny przemysłowe i linie technologiczne,
 • pojazdy mechaniczne (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe),
 • naczepy i przyczepy,
 • sprzęt komputerowy,
 • urządzenia RTV i AGD,
 • surowce i półfabrykaty.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) obwieszczenie o licytacji obligatoryjnie jest podawane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie stosownej informacji na:

 • budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz
 • na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Licytacje komornicze na obszarze miasta Torunia i Chełmży wykonuje i nadzoruje komornik sądowy Maciej Worotyński działający przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

Egzekucje komornicze i sądowe

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym jednym z zadań leżących wyłącznie w gestii państwa jest egzekucja sądowa. Istotą i specyfiką tej instytucji prawa procesowego jest uprawnienie do użycia – przez określone organy władzy publicznej – państwowego przymusu w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. Jednym z takich ustawowych podmiotów jest komornik sądowy, który jest funkcjonariuszem publicznym, wykonującym różne egzekucje komornicze na mocy przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Ustrojowa pozycja komornika jako organu władzy publicznej pozwala mu na władcze działanie zarówno wobec stron postępowań egzekucyjnych, jak i w stosunku do innych organów i instytucji administracji publicznej i niepublicznej. Komornik sądowy jest szczególnym organem władzy publicznej, co wynika z faktu, że funkcjonuje on poza strukturą administracji publicznej. Jego działalność mieści się w granicach wykonywania zadań własnych państwa, które powierzyło mu swoją władzę w zakresie wykonywania określonych czynności o charakterze egzekucyjnym i zabezpieczającym.

We wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wierzyciel musi podać:

 • swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana wyegzekwowana należność,
 • dane dłużnika,
 • tytuł wykonawczy (wyrok, ugoda, nakaz zapłaty)
 • oraz informacje dotyczące posiadanych przez dłużnika aktywów ruchomych i nieruchomych, które ewentualnie mogą być przedmiotem egzekucji.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do kancelarii komorniczej Macieja Worotyńskiego usytuowanej przy ul. Królowej Jadwigi 10/2 w Toruniu, W przypadku, kiedy wierzycielem jest osoba prawna (np. spółka akcyjna czy spółka z o.o), dodatkowo należy załączyć dokument, na podstawie którego można ustalić prawo do jej reprezentowania przez podmiot, którego podpis widnieje we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Przetargi komornicze

Zasadniczą częścią procesu licytacji komorniczej jest przetarg mający charakter publiczny. Oznacza to, że każda osoba pełnoletnia może wziąć w nim udział. Komornik sądowy z urzędu ani na wniosek którejkolwiek ze stron nie ma prawa usunąć osób, które przybyły na licytację jedynie w charakterze publiczności.

Każda osoba chcąca wziąć w udział w przetargu komorniczym zobowiązana jest do złożenia rękojmi. Zgodnie z przepisami KPC jej wysokość została określona na jedną dziesiątą sumy oszacowania. Kwota kaucyjna może jednak zostać utracona przez nabywcę, jeśli nie spełni on w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny. W sytuacji, kiedy suma oszacowania sprzedawanej rzeczy jest niższa niż 5 tys. zł, rękojmia nie jest wymagana.

Ważną czynnością egzekucyjną podejmowaną po stwierdzeniu zakończenia przetargu komorniczego jest tzw. przybicie, którego udziela komornik w formie postanowienia osobie, która zaoferowała najwyższą cenę. Istotą tej kategorii prawnej jest przyznanie nabywcy licytacyjnemu nieprawomocnego tytułu do prawa własności ruchomości. Od tego momentu należą się jemu wszelkie pożytki naturalne (np. inwentarz żywy, owoce) i cywilne (np. czynsz z dzierżawy pojazdu mechanicznego) nabytych rzeczy ruchomych. Formalnoprawne przeniesienie prawa własności następuje dopiero po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu należnej ceny nabycia.

Przetargi komornicze przeprowadza komornik sądowy Maciej Worotyński wykonujący swoje obowiązki w kancelarii komorniczej w Toruniu.